БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО-ШААРДЛАГА ISO 14001:2015 СТАНДАРТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ

ЗОРИЛГО

Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны ISO 14001:2015 стандартыг хэрэгжүүлэх арга зүй сургалтаар ISO 14001 стандартын шаардлагыг ойлгож, өөрийн байгууллагын онцлогт нийцүүлэн хэрэгжүүлэх талаарх мэдлэг, ур чадварыг эзэмшүүлнэ.ЗОРИЛТУУД

Сургалтаар олгох мэдлэг:

  1. Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо, тогтолцооны стандартууд, үйл явцын хандлага, тогтолцооны сэтгэлгээ ба хандлагыг хөгжүүлэх шаардлага, ач холбогдол;
  2. Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны үйл явцуудыг ISO 14001:2015 стандартын дагуу тодорхойлох, баримт бичгийн тогтолцоог бүрдүүлэх;

Сургалтаар олгох ур чадвар:

· Байгаль орчны бодлого боловсруулах .....

,

СУРГАЛТАНД ХЭН ХАМРАГДАЖ БОЛОХ ВЭ?

  1. Байгаль орчны менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий ажилтан.
  2. Менежментийн тогтолцооны зөвлөгөө өгөх салбарт хүчээ сорихыг хүссэн бүх хүмүүс.

СУРАЛЦАГСДАД ТАВИХ ШААРДЛАГА:

  1. Байгаль орчны менежментийн концепцийн талаарх мэдлэгтэй байх: Төлөвлө, Хий, Шалга, Сайжруул (PDCA) мөчлөг; байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ба хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж хоорондын харилцан хамаарал; чанарын менежментийн тогтолцооны нийтлэг нэр томъёо ба тодорхойлолтууд, байгаль орчны менежментэд хэрэглэдэг үйл явцын хандлага; байгаль орчны менежментийн тогтолцооны үйл явцад суурилсан загвар, ISO 14001 стандартын бүтэц ба агуулга.
  2. ISO 14001:2015 стандартын шаардлагуудын талаарх мэдлэг.

Тайлбар:

Энэхүү сургалтад хамрагдахын өмнө ISO 9001 стандартын танилцуулах Модуль 1 сургалт эсвэл үүнтэй дүйцэх бусад анхан шатны сургалтууд хамрагдсан байна.


СУРГАЛТЫН АРГАЧЛАЛ:

Сургалтыг мэдлэгт суурилсан лекц, ярилцлага, дасгал ажил, бодит жишээн дээр ажиллуулах зэрэг аргуудыг хослуулан явуулна. Сургалтын 2/3 -ийг дадлагын ажилд зориулна. Суралцагсдыг шалгалтын асуултуудын хэв маягтай танилцуулах зорилгоор сургалтын явцад шалгалтын загвар жишээн дээр ажиллуулна.


АГУУЛГА

  1. Байгаль орчны менежментийн зарчим, нэр томъёоны тайлбар толь ба ISO 14001:2015 стандартын шаардлага
  2. Үйл явцын хандлага, тогтолцооны сэтгэлгээ ба хандлага
  3. Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны баримт бичиг боловсруулах арга зүй

ҮР ДҮН

· Сургалтанд оролцсон байдал, шалгалтын үнэлгээг харгалзан суралцагсдад Амжилттай төгссөн тухай гэрчилгээ олгоно.

Сургалтын давуу тал:

· ISO 14001 стандарт шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан энэхүү сургалтыг дээрх сургалтанд хамрагдсан багш, аудиторууд Мэргэшсэн аудиторуудын бүртгэлийн олон улсын байгууллага (IRCA)-ын хөтөлбөрийн дагуу явуулна.


Сургалтын төлбөр, нэг оролцогч: 220 000 төгрөг (Хоёр зуун хорин мянган төгрөг)

Эс Эф Си Эс ХХК, Голомт банкны 1410016305 тоот дансанд хийнэ.

Регистрийн дугаар: 5830214


Хаана: Баруун зам, Максмолл худалдааны төвийн чанх хойно Колорадо Бизнес Төв 2 давхарт 207 тоот


Сургалттай холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбоо барина уу.

Утас: 99144402 Б.Бүжидмаа

99031784 М.Золжаргал


Вебхуудас: www.sfcs.mn


Facebook: SFCS ХХК


Email: sfcstraining@gmail.com
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Хичээлийн сэдэв

Үргэлжлэх хугацаа

Удирдан чиглүүлэх багш

Эхний өдөр

1

Бүртгэл

09.00-09.30

Зохион байгуулагч

2

Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо-Үйл явцын хандлага, тогтолцооны сэтгэлгээ ба хандлага

09.30-10.15

Олон улсын аудитор багш

3

ISO 14001:2015 стандартын шаардлага

10:15-11:00

Олон улсын аудитор багш

Цайны завсарлага

11.00-11.15

4

Байгаль орчны бодлого боловсруулах арга зүй

11.15-12.00

Олон улсын аудитор багш

Өдрийн хоол

12.00-13.00

5

Дадлага ажил- Байгаль орчны бодлого

13.00-14.30

Олон улсын аудитор багш

Цайны завсарлага

15.30-15.45

6

Үйл явцын тодорхойлох арга зүй. Дадлага ажил

15.45-16.30

Олон улсын аудитор багш

7

Дадлагын хэлэлцүүлэг

16:30-18:00

Олон улсын аудитор багш, Оролцогчид

Хоёр дахь өдөр

8

Байгаль орчны менежментийн баримт бичгийн тогтолцоо- баримт бичиг боловсруулах арга зүй

9:00-10:30

Олон улсын аудитор багш

Цайны завсарлага

10:30-10:45

9

Дадлага ажил- Баримт бичгийн бүтэц, агуулгыг тодорхойлох

10:45-12:00

Багш нарын удирдлаган дор оролцогчид баримт бичгүүдийг боловсруулна

Өдрийн хоол

12.00-13.00

10

Дадлага ажил:-Баримт бичиг боловсруулах

13:00-18:00

Багш нарын удирдлаган дор оролцогчид баримт бичгүүдийг боловсруулна

Гурав дахь өдөр

11

Дадлага ажил-боловсруулсан баримт бичгийн танилцуулга бэлтгэх

9:00-10.30

Оролцогчид

Цайны завсарлага

10:30-10:45

12

Дадлага ажлын хэлэлцүүлэг

Санал, зөвлөмж

10:45-12:00

Багш нар, бүх оролцогчид

Өдрийн хоол

12:00-13:00

13

Дадлага ажлын хэлэлцүүлэг

Санал, зөвлөмж

(Үргэлжлэл)

13:00-14:30

Багш нар, бүх оролцогчид

Цайны завсарлага

14:30-14:45

Интерактив хэлэлцүүлэг

Гэрчилгээ олгох

14:45-15:30

Багш нар, бүх оролцогчид