ISO 9001, ISO 27001, ISO 50001 стандартын
гэрчилгээ олгох баталгаажуулалтын аудитын хугацаа,
ЖИШИГ ҮНЭ

Нийт ажилтны
тоо

Аудит өдөр
[1 ба 2-р шатны аудит нийлээд]

Аудитын жишиг үнэ
[1 ба 2-р шатны аудит нийлээд]

Өндөр

Дунд

Бага

Өндөр

Дунд

Бага

1-5.

2

1.5

1.5

2,750,000

2,062,500

2,062,500

6-10.

2.5

2

2

3,437,500

2,750,000

2,750,000

11-15.

3.5

2.5

2

4,812,500

3,437,500

2,750,000

16-25.

4

3

2

5,500,000

4,125,000

2,750,000

26-45.

5.5

4

3.5

7,562,500

5,500,000

4,812,500

46-65.

7

5

3.5

9,625,000

6,875,000

4,812,500

66-85.

8

6

4

11,000,000

8,250,000

5,500,000

86-125.

10

7

4.5

13,750,000

9,625,000

6,187,500

126-175.

11

8

5

15,125,000

11,000,000

6,875,000

176-275.

12

9

6

16,500,000

12,375,000

8,250,000

276-425.

14

10

7

19,250,000

13,750,000

9,625,000

426-625.

15

11

8

20,625,000

15,125,000

11,000,000

626-875.

16

12

9

22,000,000

16,500,000

12,375,000

876-1175.

17

13

10

23,375,000

17,875,000

13,750,000

1176-1550.

18

14

10

24,750,000

19,250,000

13,750,000

1551-2025.

19

15

10

26,125,000

20,625,000

13,750,000

2026-2675.

21

16

11

28,875,000

22,000,000

15,125,000

2676-3450.

23

17

12

31,625,000

23,375,000

16,500,000

3451-4350.

25

18

13

34,375,000

24,750,000

17,875,000

4351-5450.

26

19

14

35,750,000

26,125,000

19,250,000

>5451

Дээрх прогрессоор тооцно.

Дээрх прогрессоор тооцно.
Иш татсан баримт бичиг: IAF MD-5:2015 "Чанарын болон байгаль орчны аудитын хугацааг тогтооход заавал мөрдөх баримт бичиг"

Холбогдох хаяг: 99101041, sfcscertification@gmail.com, happy_3958@yahoo.com
www.sfcs.mn


OHSAS 18001 болон ISO 14001, ISO 22000 стандартын
гэрчилгээ олгох баталгаажуулалтын аудитын хугацаа,
ЖИШИГ ҮНЭ

Нийт ажилтны
тоо

Аудит өдөр
[1 ба 2-р шатны аудит нийлээд]

Аудитын жишиг үнэ
[1 ба 2-р шатны аудит нийлээд]

Өндөр

Дунд

Бага

Хязгаар
лагдмал

Өндөр

Дунд

Бага

Хязгаар
лагдмал

1-5.

3

2.5

2.5

2.5

4,125,000

3,437,500

3,437,500

3,437,500

6-10.

3.5

3

3

3

4,812,500

4,125,000

4,125,000

4,125,000

11-15.

4.5

3.5

3

3

6,187,500

4,812,500

4,125,000

4,125,000

16-25.

5.5

4.5

3.5

3

7,562,500

6,187,500

4,812,500

4,125,000

26-45.

7

5.5

4

3

9,625,000

7,562,500

5,500,000

4,125,000

46-65.

8

6

4.5

3.5

11,000,000

8,250,000

6,187,500

4,812,500

66-85.

9

7

5

3.5

12,375,000

9,625,000

6,875,000

4,812,500

86-125.

11

8

5.5

4

15,125,000

11,000,000

7,562,500

5,500,000

126-175.

12

9

6

4.5

16,500,000

12,375,000

8,250,000

6,187,500

176-275.

13

10

7

5

17,875,000

13,750,000

9,625,000

6,875,000

276-425.

15

11

8

5.5

20,625,000

15,125,000

11,000,000

7,562,500

426-625.

16

12

9

6

22,000,000

16,500,000

12,375,000

8,250,000

626-875.

17

13

10

6.5

23,375,000

17,875,000

13,750,000

8,937,500

876-1175.

19

15

11

7

26,125,000

20,625,000

15,125,000

9,625,000

1176-1550.

20

16

12

7.5

27,500,000

22,000,000

16,500,000

10,312,500

1551-2025.

21

17

12

8

28,875,000

23,375,000

16,500,000

11,000,000

2026-2675.

23

18

13

8.5

31,625,000

24,750,000

17,875,000

11,687,500

2676-3450.

25

19

14

9

34,375,000

26,125,000

19,250,000

12,375,000

3451-4350.

27

20

15

10

37,125,000

27,500,000

20,625,000

13,750,000

4351-5450.

28

21

16

11

38,500,000

28,875,000

22,000,000

15,125,000

>5451

Дээрх прогрессоор тооцно.

Дээрх прогрессоор тооцно.Иш татсан баримт бичиг: IAF MD-5:2015 "Чанарын болон байгаль орчны аудитын хугацааг тогтооход заавал мөрдөх баримт бичиг"

Холбогдох хаяг: 99101041, sfcscertification@gmail.com, happy_3958@yahoo.com
www.sfcs.mn